Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Czynniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia

czynniki szkodliwe

Stopień zagrożenia pracowników czynnikami stwarzających szczególne zagrożenie zależy od kilku czynników: stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego, czasu i częstości narażenia, rodzaju pracy, dróg wchłaniania lub oddziaływania, wieku pracownika, a nawet płci.

Czynniki środowiskowe w miejscu pracy, które mają wpływ na zdrowie zatrudnionych, zostały podzielone na 2 grupy:

1. Czynniki niebezpieczne które mogą wywoływać urazy – czyli wypadki przy pracy

2. Czynniki szkodliwe lub uciążliwe które swoim działaniem na organizm ludzki mogą skutkować powstaniem chorób zawodowych (np. pylica płuc u górnika) i cywilizacyjnych (np. nadciśnienie tętnicze)

Stopień w jakim zdrowie pracowników jest narażone na niebezpieczeństwo, zależy od stężenia czy natężenia czynników szkodliwych a także czasu w którym pracownik jest wystawiony na jego działanie, jego wieku czy też ogólnego stanu zdrowia.

Czynniki chemiczne

Czynniki chemiczne, które niekorzystnie wpływają na organizm ludzki nie występują jedynie w zakładach przemysłu chemicznego czy podobnych, gdzie wytwarza się substancje chemiczne, farby lakiery itp. Narażenie na niebezpieczny czynnik chemiczny występuje w wielu różnych branżach takich jak:

– branża budowlana w całości

– profesjonalne utrzymywanie czystości, sprzątanie

– szpitale i laboratoria analityczne i inne

– warsztaty samochodowe

– drukarnie

– lakiernie proszkowe, natryskowe

– inne

Substancje chemiczne w tych branżach nie występują jedynie w ciekłej formie chemikaliów. Mogą również unosić się w powietrzu jako gazy, pary czy aerozole. Wchłaniane są przez organizm nie tylko drogą oddechową ale też przez skórę czy układ pokarmowy. Mogą one powodować wiele różnych chorób, w tym także nowotworowe.

W celu ochrony zdrowia pracowników przed substancjami chemicznymi, wprowadzono szereg przepisów regulujących pracę z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Podczas stosowania niebezpiecznych czynników chemicznych, pracodawca musi podejmować różne działania profilaktyczne. W wypadku istnienia zamiennika niebezpiecznej substancji – należy ją wymienić na nietoksyczną, lub mniej toksyczną. W zakładzie pracy w miejscu pracy z substancjami chemicznymi należy przeprowadzić instalację odpowiedniego systemu wentylacji. Jeżeli istnieje taka możliwość, pracę z substancjami chemicznymi należy w jak największym stopniu zautomatyzować. Ważne jest również zapewnienie izolacji stanowiska pracy na którym znajdują się ww substancje.

Likwidacja lub znaczne ograniczenie możliwości narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne

W wypadku stosowania w zakładzie pracy niebezpiecznych czynników chemicznych, pracodawca ma obowiązek zlikwidować lub ograniczyć oddziaływanie ich na pracownika. Również na pracowników nałożony jest obowiązek – stosowania się do wszystkich przedstawionych przez pracodawcę procedur, które mają za zadanie eliminowanie szkodliwego oddziaływania czynników chemicznych. Zadanie to jest bardzo trudne, realizujemy je poprzez:

– zautomatyzowanie procesów technologicznych w których stosowane są niebezpieczne chemikalia

– zmiany w procesach technologicznych mające na celu ograniczenie oddziaływania substancji niebezpiecznych na organizm ludzki.

– odpowiedni sposób magazynowania niebezpiecznych substancji

– zmiana sposobu pracy na zagrożonym stanowisku – rotacja pracowników, ograniczenie czasowe pracy.

– dbanie o to by pracownicy przestrzegali wszystkich zasad procedur i przepisów bhp

– stosowanie środków ochrony zbiorowej

– stosowanie środków ochrony indywidualnej a w szczególności: kombinezonów, odzieży roboczej, rękawic roboczych, okularów bądź gogli roboczych, butów roboczych, środków ochrony dróg oddechowych.

Pracodawca poprzez działania przedstawione powyżej ma realny wpływ na oddziaływanie niebezpiecznych substancji na pracowników. Ograniczenie tego szkodliwego oddziaływania powinno być dla niego priorytetem.

Więcej informacji na www.gvarant.pl