Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Nieprzekraczalna linia zabudowy – co grozi za jej zignorowanie?

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Pojęcie nieprzekraczalnej linii zabudowy pojawia się już na początkowym etapie procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę. Warto jednak zwrócić uwagę na ten termin także podczas wybierania projektu architektonicznego, ponieważ nieprzekraczalnej linii zabudowy nie można naruszyć ani na poziomie gruntu, ani w powietrzu, czyli chociażby zarysem balkonu. Czym tak dokładnie jest taka linia i co grozi za zignorowanie jej w trakcie stawiania domu?

Definicja nieprzekraczalnej linii zabudowy

Można powiedzieć, że nieprzekraczalna linia zabudowy to granica obszaru, którego nie wolno przekroczyć w trakcie budowy domu. Tak naprawdę, nigdy nie sformułowano oficjalnej definicji nieprzekraczalnej linii zabudowy, dlatego konkretną granicę dla budynków ustala się każdorazowo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wyjaśnienie terminu pojawia się natomiast między innymi w orzeczeniach sądów czy w aktach gmin. Najważniejsze, co należy wiedzieć na ten temat, to konieczność przestrzegania ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy pod rygorem obowiązku dokonania rozbiórki elementów, które ją naruszają. 

Ile wynosi odległość dla nieprzekraczalnej linii zabudowy?

Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona zostaje w oparciu o ustaloną odległość od drogi. Z reguły są to odcinki nie mniejsze niż 6 metrów i nie większe niż 50 metrów, ale konkretna odległość uzależniona jest od tego:

  • z jaką drogą sąsiaduje działka,
  • na jakim obszarze znajduje się działka – zabudowany czy niezabudowany. 

Szczegółów na ten temat dostarcza Ustawa o drogach publicznych, która określa minimalne odległości, jakie powinny zostać zachowane pomiędzy linią zabudowy a granicą jezdni (zewnętrzną). Jest to:

  • 30 metrów w terenie zabudowanym w przypadku autostrad,
  • 50 metrów w terenie niezabudowanym w przypadku autostrad,
  • 10 metrów w terenie zabudowanym w przypadku dróg krajowych,
  • 25 metrów w terenie niezabudowanym w przypadku dróg krajowych,
  • 8 metrów w terenie zabudowanym w przypadku dróg wojewódzkich i powiatowych,
  • 20 metrów w terenie niezabudowanym w przypadku dróg wojewódzkich i powiatowych,
  • 6 metrów w terenie zabudowanym w przypadku dróg gminnych,
  • 15metrów w terenie niezabudowanym w przypadku dróg gminnych.

Czym grozi naruszenie nieprzekraczalnej linii zabudowy?

Nieprzekraczalnej linii zabudowy nie może naruszyć ani żaden element budynku, ani element małej architektury, jak na przykład ogrodowa huśtawka. Za tą linią może znaleźć się jedynie ogrodzenie, którego nie traktuje się jako obiektu budowlanego. Przekroczenie wyznaczonego obszaru skutkuje najczęściej karą finansową. Stanowi jednak samowolę budowlaną, za którą grozi nie tylko kara finansowa, ale także kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Z reguły inwestor zostaje też zmuszony do wyburzenia elementu, który znajduje się poza linią. Co więcej, ponieważ samowola budowlana nie ulega przedawnieniu, może skutkować na przykład niewypłaceniem odszkodowania za zerwany dach czy inną szkodę. Jeśli więc nie chcesz narazić się na takie konsekwencje, skorzystaj z oferty https://espiroinvestment.pl – przedsiębiorstwo pomaga inwestorom już na etapie planowania i ubiegania się o pozwolenie na budowę.